ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧   کلمات کلیدی: صد و یک نام برای خداوند در دین کهن ایران


1-ایزد (به معنی سزای پرستش)


2-هروسپ توان (به معنی توانای مطلق)


3-هروسپ آگاه (به معنی دانای مطلق)


4-هروسپ خدا (به معنی خداوند مطلق)


5-آُبده (به معنی بی آغاز)


GORJI
10-05-2010, 09:49
صد و یک نام برای خداوند در دین کهن ایران


6-ابی انجام (به معنی بی انجام)


7-بنشت (به معنی ریشه آفرینش)


8-فراخ تنهه (به معنی پایان آفرینش)


9-جمغ (به معنی ازهمه بالاتر)


10-فرجه تره (به معنی از همه برتر)  .....................................................................
11-تام آُفیچ (به معنی ویژه تر)12-اُبره ونده (به معنی از چیزی بیرون نیست)


13-پرواندا (به معنی به همه پیوند دارد)14-ان ایاپ ( ” اوست نایاب –کسی او را نمی بیند.)15-هم ایاپ (اوست همه یاب-اورا همه می بینند.)..........................
16-آدُرو (راست ترین)17-گیرا (دستگیر)18-اُچم (بی سبب)19-چمنا (مسبب الاسباب)20-سپنا (پیشرفت دهنده)
21-اُفزا (افزاینده)22-ناشا (با انصاف)23-پَروَرا (پرورنده)24-پانه (پاسبان)25-اَئین آئینه (دارای چندین شکل)................................26-ان آئینه (بدون شکل)27-خَروشید توم (بی نیاز ترین)


28-مینوتوم (روحانی ترین)29-واسنا (در همه جا حاضر)30-هروسپ توم (وجود کل)
31-هوسپاس (سزاوار سپاس)32-همید (امید همه به اوست)
33-هرنیک فره (اوست هرفر نیکی)34-بیش ترنا (رنج زدا)35-تروبیش (دافع درد)...............................36-انوشَک (بی مرگ)37-فَرَشک (مراد دهنده)38-پژوهَدهَه (قابل پژوهش)39-خاورافخشیا (نور النوار)40-ابَرزا (بخشاینده)...............................41-استو(برتری دهنده)42-رَخو (ستوه نشونده)43-ورون (بی نیاز)44-افریفه (از تباهی نجات دهنده)45-بفریفته (فریب ندهنده).................
46-ادوای (یکتا)47-کام رد (صاحب کام)48-فرمان کام (به میل خود فرمان دهد)49-آیختن (بی شریک است)50-افَرموش (فراموش نکننده)...................
51-همارنا (شمارکننده ثواب و گناه)52-شنایا (قدردان)53-اتَرس (بی ترس و بیم)54-ابیش (بی رنج)55-افرازدم (سر افرازترین)....................
56-هم جون (همیشه یکسان)57-مینوستی گر(آفریننده جهان مینوی)58-امینوگر(آفریننده جهان مادی)59-مینونهب (روح مجرد)60-آدرُبادگر (سازنده هوا ازآتش)...........................61-آدرُنم گر (سازنده آب از آتش)62-بادآدرگر(سازنده آتش ازهوا)63-بادنم گر(سازنده هوا ازآب)64-بادگل گر (سازنده خاک ازهوا)65-بادگرتوم (آفریننده جولایتناهی.................................................................
66-آدرکبریت توم (فروزنده کل آتشها)67-بادگرجای (تولید کننده باد)
68-آب توم (خالق آب)69-گل آدرگر(سازنده آتش از خاک)70-گل وادگر(سازنده هوا ارخاک)..........................71-گل نم گر(سازنده آب ازخاک)72-گرکر(سازنده کل)73-گراگر(سازنده سازندگان)74-گرآگرگر(_____)


.
75-آگرآگرگر(_____)...........................
76-اگرآگرگر(_____)77-اگمان (بی گمان)78-ازمان (بی زمان-همیشگی)79-اخوان (بی خواب)80-آمُشت هشیار (همیشه هوشیار)..................81-پشوتنا (پاسبان تن )82-پدمافی (پیمانه دار)83-چیر (زبردست)84-پیروزگر (فاتح)85-اورمزد (دانای مطلق).........................

86-خداوند (خداوند)87-ابرین کُهن توان (_____)88-ابرین نُتَوان (_____)
89-ِوسپان (نگهبان همه)90-ِوسپار (آفریننده همه)91-اهو (حاکم مطلق)92-اوخشیدار (بخشنده)93-دادار (دادار)94-رایومند (نورانی)95-خروه مند (باشکوه)96-کرفه گر (نیکوکار)97-داور (داور)98-بوختار (نجات دهنده)99-فرشوگر (رستاخیز کننده)100-هَدهَه (بخودی خودپیدا شده)101-اشم وُهی (اشم وهی)