ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب (پندنامه بزرگمهر حکیم) ،قسمت چهارم)

25-و چه کسی دانا تر است؟

26-آنکه فرجام تن را بداند.دشمن روان را بشناسد (و خود را در) پانیدن خویشتن از دشمن روان و بی بیم داشتن (از آن) بسیار (توانا) داند.

27-فرجام تن چیست (و) آن دشمن (که) دانایان (باید با) توان هر چه بیشتر (آنرا) بشناسد کدام است؟

28-فرجام تن (عبارتست از) آشفتگی کالبد و دشمن روان این چند دروج است که گناگ مینو برای فریفتن و گمراه کردن مردمان در برابر مردمان فراز آفرید.

29-آن دروج کدام و چند است؟

30-آزو نیاز و خشم و رشک و ننگ و شهوت و کین و بوشاسب (=غفلت) و دروج بدعت و تهمت.

31-از این چند دروج کدام ستمگرتر؟

32-آز ناخرسند تر و بی چاره تر است.

33-نیاز آسیب رسانتر و اندوه مند تر است.

34-و خشم بد سلطه تر و ناسپاس تر است.

35-رشک بد کامه تر و بد امید تر است.

36-و ننگ ستیزگر تر است.

 

مردان بزرگ تاریخ ایران (1)

 

37-و شهوت خودخواه تر و آشفتار تر است.

38-و کین سهمگین تر و نا بخشنده تر است.

39-بوشاسب (=غفلت) گاهل تر و فراموشین تر (=فراموشکار تر) است.

40-و دروج بدعت نهفتارتر و فریفتار تر است.

41-و تهمت ناسپاس تر است.