ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) ( قسمت پنجم

42 – این نیز پیداست که گناگ مینو به آفریدگان هرمزد کاری ( از ) این گرانتر را نیز کرد، چون مزد کرفه و پادافره گناه را در برابر اندیشه مردمان به فرجام کار نهفت.

 43 – دادار هرمزد برای بازداشتن آن چند دروج ( و نیز ) برای یاری مردمان چند چیز نگاهدار مینو آفرید: آسن خرد ( = خرد فطری ) و گوش سرود خرد ( = خرد اکتسابی )، و خیم و امید و خرسندی و دین و همپرسگی دانا.
 44 – خویشکاری یکایک این مینو چیست؟
 45 – خویشکاری آسن خرد مواظبت تن از بیم ارتکاب گناه...................