ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) ( قسمت ششم)

 51 – خویشکاری همپرسگی دانا، تن  از شهوت و خودخواهی پائیدن است ( و آنرا ) ایدون راهبری کردن که ( اگر ) بلایی ( پیش ) بیاید ( در ) کنش خویش آهو ( = عیب ) نبود. 52 – از این چند مینوی ( موجود ) در تن مردمان، کدام نیرومندتر است ؟
 53 – خرد بیناتر و اندیشه جوینده تر و هوش نگهدارنده تر است.
 54 – و خیم باشکوه تر و خوی پیراستارتر است.
 55 – و خرسندی استوارتر است.
 56 – و امید بربارتر، اَخو ( = وجدان ) پاک تر......................