ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب( پندنامه بزرگمهر حکیم)( قسمت هفتم )

81 – ( از ) رقیب ( ها ) کدام ستمبه تر ( = قوی تر ) ؟

82 – کُنشِ بد.

83 – برای مردم فرهنگ بهتر است یا گوهر خرد؟

84 – افزایش تن از فرهنگ است و خیم را میهمانی با گوهر خرد ... آراستن تن و خیم پناه تن و جان است.

85 – خیم و خوی و خرد و همه هنرهای دیگر اندر تن مردمان، چگونه کم آفت تر و بی زیان تر ( تواند بود )؟

86 – خرد، چنانچه آنرا بد اندیشی نباشد.

87 – و هنر هرگاه آنرا بد انیشی نباشد.

88 – هوشمندی، اگر آنرا بدعت نباشد.

89 – به دوستی، اگر آنرا کین وری نباشد.

90 – خرسندی، زمانیکه آنرا خرده.................