ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) ( قسمت نهم )

168 – آن که نسبت به کسی که نیکی از او حاصل آید، ناسپاس باشد..............................

 

169 – چه کسی بد آوازاه تر است؟

170 – آن که بدی کردن به مردمان را داد ( = مندانه ) تر دارد ( = بدی کردن به مردمان را مشروع تر بداند).

171 – مردمان را اندر گیتی، چه چیزی بایسته تر بنظر آید؟

172 – کسی که تندرست است، کام انجامی ( = موفقیت در انجام امور )، و چون تن بیمار شود تندرستی، و آنگاه که (از ) تن ناامیدی فرا رسد، رستگاری روان.

173 – مردمان به چه چیز مایل ترند؟

174 – به کام خواهی ( = تفرق ) و  بی نیازی.

175 – کام خواهی و