ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) (قسمت یازدهم )

206 – زبان راست گفتاران.

207 – چه چیز خوشتر است؟

208 – بی بیمی.


209 – و چه چیز بی بیمانه تر است؟

210 – زمانه نیک و خویشکاری.

211 – چه چیز فرخانه تر است؟

212 – بی گناهی و نیک فرجامی.

213 – و چه چیز.................