ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) (قسمت آخر )

 

231 – چه خوشبوی تر است؟

232 – خسروی ( = نیک آوازگی ).

233 – چه گرامی تر است؟

234 – پذیرایی از پادشاهان و سالاران و نازش به همالان و دوستان.


235 – چه چیز بدتر است ؟

236 – چشم آزوران ( = حریصان ).

237 – و چه چیز بی برتر است؟

238 – دهش ( = بخشش ) به نا سپاسان و پیوند با بدان.

239 – چه چیز تهی تر است؟

240 – دست خسیسان.

241 – چه چیز...................